Reklam
Ben Duydum

Meslek Mensubu Silah Taşıma Ruhsatı

Meslek Mensubu Silah Taşıma Ruhsatı
Reklam

Meslek Mensubu Silah Taşıma Ruhsatı

1-Silah ruhsatı istek formu (Ek-1 Formu)

2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Ruhsatı Almasına Engel Hali Olmadığına” na dair sağlık raporu.

3-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir.)

4-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf (M.K.E.Kurumundan silah satın alınacak ise (4) adet eklenecektir.

Bu belgelere ilaveten;

Fahri temsilciler: Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı,

Basın Mensupları: Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı, sarı basın kartı fotokopisi

Kuyumcu ve sarraflar: Yaptığı işten dolayı faal vergi mükellefi olduğuna dair işe başlama tarihinin de belirtildiği vergi dairesi yazısı (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacak, ortaklık veya şirket söz konusu ise vergi dairesi yazısı da ortaklık veya şirket olarak tanzim edilecektir).

Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak oda kayıt belgesi (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)

İşyeri ruhsat fotokopisi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)

Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya fotokopisi (Noter veya Sanayi ve Ticaret Odası tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)

Ortaklık veya şirket söz konusu ve sorumlu ortak sayısı ikiden fazla ise diğer sorumlu ortakların feregatlarına ilişkin karar defteri fotokopisi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)

Ortaklık veya şirket söz konusu ise sorumlu (imzaya yetkili) ortakların imza sirküleri (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir).

Ortaklık veya şirketten dolayı verilmiş olan bir ruhsatın yenilenmesi durumu söz konusu ise son beş yıl içerisinde şirketin sorumlu ortaklığından ayrılıp ayrılmadığını gösterir Sanayi ve Ticaret Odası yazısı.

Ortaklık veya şirket söz konusu ise Sanayi ve Ticaret Odasından son bir ay içerisinde alınacak imzaya yetkili ortakların son durumlarını da gösteren ortaklık teyit belgesi.

Adi ortaklık söz konusu ise noterce tanzim edilmiş adi ortaklık sözleşmesi (Noter tasdikli olacaktır.)

Ortakların tümünün nüfus cüzdan fotokopileri.

Adi ortaklık söz konusu ise yapılan işten dolayı faal vergi mükellef kaydı olduğunu gösterir, her ortağın ayrı olarak ve tüm ortakların birlikte belirtildiği Vergi Dairesi yazısı (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)

Adi ortaklık söz konusu ise Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak her ortağın ayrı olarak ve tüm ortakların birlikte gösterildiği oda kayıt belgeleri (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)

Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, yivsiz av tüfeği imalathanesi ve ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri: Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,

Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

-Bu işyerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden: İş sahibinin yazılı müracaatı, İşyeri sahibinden istenen belgeler, Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, güvenlik belgesi fotokopisi,

Banka Müdürleri: Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış müracaatçının açık kimliğini belirtir, mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.)

Pilotlar: Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi,

Yıllık satış tutarı (ciro): Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarı ile işe başlama tarihinin de belirtildiği vergi dairesi yazısı (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır), Serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı.

Kar zarar cetveli ve bilanço yazısı (Müracaat tarihi itibari ile bir yıl geriye dönük bağlı bulunduğu vergi dairesinden imza ve mühürlü olacaktır).

Müracaat tarihi itibari ile bir yıl öncesine ait cirosunu belirten vergi dairesi yazısı (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)

Ticaret sicil gazetesinde en son yayımlanan şirket ana sözleşmesi (Noter veya Sanayi ve Ticaret Odası tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)

Ruhsat talebi doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi (Noter veya Sanayi ve Ticaret Odası tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir).

Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak oda kayıt belgesi (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)

Ortaklık veya şirket söz konusu ise sorumlu (imzaya yetkili) ortakların imza sirküleri (Noter tasdikli olacaktır.)

Ortaklık veya şirketten dolayı verilmiş olan bir ruhsatın yenilenmesi durumu söz konusu ise son beş yıl içerisinde şirketin sorumlu ortaklığı veya genel müdür ve yardımcılığı görevlerinden ayrılıp ayrılmadığını belirten Sanayi ve Ticaret Odası yazısı.

Ortaklık veya şirket söz konusu ise Sanayi ve Ticaret Odasından son bir ay içerisinde alınacak imzaya yetkili ortakların son durumlarını da belirten ortaklık teyit belgesi.

Ortakların tümünün nüfus cüzdan fotokopileri.

“KOLLEKTİF ŞİRKETLER” İLE ” ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER” kapsam dışındadırlar.

Arazi sahipleri: Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi (gerçek usulle vergi yazısı), Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı, Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,

Sürü sahipleri: Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi (gerçek usulle vergi yazısı), Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi, Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı,

Müteahhitler: İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi (Kurum başlıklı tarih,sayı, imza ve mühürlü olacaktır). İş durum belgelerinde işin en az % 70’i bitmiş olacak, İş bitirme belgelerinde müracaat tarihi itibari ile iş bitirme tarihi üzerinden bir yıl geçmemiş olacaktır, ferdi olarak alınan iş durum belgeleri fotoğraflı ve mühürlü olacaktır).

Yaptığı işten faal vergi mükellefi olduğuna dair işe başlama tarihinin de belirtildiği vergi dairesi yazısı (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacak, ortaklık veya şirket söz konusu ise vergi dairesi yazısı da ortaklık veya şirket olarak tanzim edilecektir).

Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi (Noter veya Sanayi ve Ticaret Odası tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir).

Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak oda kayıt belgesi (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)

Ortaklık veya şirket söz konusu ise sorumlu (imzaya yetkili) ortakların imza sirküleri (Noter tasdikli olacaktır.)

Ortaklık veya şirket söz konusu ve sorumlu ortak sayısı ikiden fazla ise diğer sorumlu ortakların feragatlarına ilişkin karar defteri fotokopisi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)

Ortaklık veya şirketten dolayı verilmiş olan bir ruhsatın yenilenmesi durumu söz konusu ise son beş yıl içerisinde şirketin sorumlu ortaklığından ayrılıp ayrılmadığını gösterir Sanayi ve Ticaret Odası yazısı.

Ortaklık veya şirket söz konusu ise Sanayi ve Ticaret Odasından son bir ay içerisinde alınacak imzaya yetkili ortakların son durumlarını da gösterir ortaklık teyit belgesi.

Ortakların tümünün nüfus cüzdan fotokopileri.

Akaryakıt istasyonu sahipleri: Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir, tasdik ana bayii tarafından yapılıyor ise ana firma ve yetkilisinin isimleri açıkça belirtilecektir.)

İşyeri ruhsat fotokopisi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)

Yaptığı işten dolayı faal vergi mükellefi olduğuna dair işe başlama tarihinin de belirtildiği vergi dairesi yazısı (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır, ortaklık veya şirket söz konusu ise vergi dairesi yazısı da ortaklık veya şirket olarak tanzim edilecektir).

Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi (Noter veya Sanayi ve Ticaret Odası tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)

Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak oda kayıt belgesi (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)

Ortaklık veya şirket söz konusu ise sorumlu (imzaya yetkili) ortakların imza sirküleri (Noter tasdikli olacaktır).

Ortaklık veya şirket söz konusu ve sorumlu ortak sayısı ikiden fazla ise diğer sorumlu ortakların feragatlarına ilişkin karar defteri fotokopisi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir).

Ortaklık veya şirketten dolayı verilmiş olan bir ruhsatın yenilenmesi durumu söz konusu ise son beş yıl içerisinde şirketin sorumlu ortaklığından ayrılıp ayrılmadığını gösterir Sanayi ve Ticaret Odası yazısı.

Ortaklık veya şirket söz konusu ise Sanayi ve Ticaret Odasından son bir ay içerisinde alınacak imzaya yetkili ortakların son durumlarını da gösteren ortaklık teyit belgesi.

Ortaklarının tümünün nüfus cüzdan fotokopileri.

Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlar: İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı, Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi, Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı,

İmza sirküleri, son beş yıl içerisinde ortaklıktan ayrılıp ayrılmadığına dair ticaret odasından yazı (ruhsat yenilenme talebinde bulunan şirket ortaklarından istenir.),

Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar:

İş sahiplerinden, Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair SGK yazısı, Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı, İmza sirküleri, son beş yıl içerisinde ortaklıktan ayrılıp ayrılmadığına dair ticaret odasından yazı (ruhsat yenilenme talebinde bulunan şirket ortaklarından istenir.),

Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden, İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı, Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı, yapılan işe dair vergi dairesi yazısı,

Poligon sahipleri:

İş sahiplerinden; İşletme ruhsatı fotokopisi, Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı, İmza sirküleri, son beş yıl içerisinde ortaklıktan ayrılıp ayrılmadığına dair ticaret odasından yazı (ruhsat yenilenme talebinde bulunan şirket ortaklarından istenir.),

Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden, İş sahiplerinden istenen belgeler,

İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı, Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı,

Müze ve anıtları koruyan bekçiler: Kişi/kurumun yazılı müracaatı, Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri, Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı,

Arıcılık yapanlar: Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi, Kovan adedini belirten il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı, 100 Adet fenni kovan, 2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecek), Arıcılığın meskûn yerler dışında gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,

Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler: Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, Oda kayıt belgesi, İş sahibinin yazılı müracaatı, Depo izin belgesi fotokopisi,

Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı,

Asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlarından ayrılanlar: Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı,

Dövize ilişkin işlem yapanlar: Banka ve Kambiyo Genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi,

Oda kayıt belgesi, Vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi,

Avukatlardan: Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı,

Noterlerden: Noterlik belgesi fotokopisi, Vergi dairesi yazısı,

Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri: Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun görev yazısı ve Görevle ilgili seçim tutanağı,

En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar: Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi, İl/ilçe seçim kurulu yazısı,

En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar: Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi, İl/ilçe seçim kurulu yazısı,

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ