Reklam
Ben Duydum

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Reklam

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu düzenleme, Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınav uygulamalarına ilişkin usul ve esasları belirler.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu esaslar, aşağıda adı geçen Yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır:

•3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”,

•24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”,

•19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik”.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim‒Öğretim Esasları

Dersler

MADDE 3 – (1) Dersler; teorik derslerden ve atölye, laboratuvar, pratik çalışma, staj vb. uygulamalardan oluşur. Merkezî Açıköğretim, uzaktan öğretim ve yüz yüze öğretim yöntemleriyle dersler yapılabilir. Derslerin hangi yarıyılda açılacağı, ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) (Değişik: Senato-09/04/2019-4/4) Öğrenci, güz dönemi derslerini bahar döneminde; bahar dönemi derslerini güz döneminde alamaz, ancak yaz okulunda her iki dönemden de ders alabilir.

(3) Öğrenci, kurum içi/kurum dışındaki diğer yükseköğretim programlarından ders alamaz.

(4) (Değişik: Senato-27/9/2017-9/6) Öğrenci, kayıtlı olduğu programda alıp başardığı bir dersin notunu yükseltmek amacıyla bu dersi tekrar alamaz. Ancak akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci; akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren CC harf notunun altında harf notu aldığı derslerden istediklerini tekrar edebilir.

(5) Öğrenci, programa kayıt yaptırdıktan sonra yabancı dil tercihini değiştiremez.

(6) (Mülga: Senato-27/9/2017-9/6)

(7) (Değişik: Senato-27/9/2017-9/6) Kayıtlı olduğu lisans programında ilk 4 döneminde başarısız (FF, YZ ve DZ) dersi olmayan ancak 2,00 “Genel Not Ortalaması”nı (GNO) sağlayamamış öğrencilerden önlisans mezunu olmak için yazılı talepte bulunanlara, Genel Not Ortalamasını yükseltmek amacıyla daha önceden aldığı CC’ nin altında harf notu (CD, DC ve DD) aldığı derslerden seçim yapmasına izin verilir.

Ders atama ve ekle-sil koşulları

MADDE 4 – (1) (Değişik: Senato-09/04/2019-4/4) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının güz döneminde okutulan tüm dersleri almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz. Bununla birlikte kayıt yaptırdığı öğretim yılının bahar döneminden itibaren üst yarıyıllardan ders alabilir.

(2) (Değişik: Senato-27/9/2017-9/6; Değişik: Senato-09/04/2019-4/4) Öğrenci, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir. Kayıt yenileme işleminin gerçekleşmesi için en az bir ders seçilmesi gerekir. Öğrenci ders ekle/sil işlemlerini, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödeme işlemi yapılıncaya kadar sadece o yarıyıl için yapabilir ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez. Öğrenci yaz okulunda en fazla 5 derse kayıt yaptırabilir. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, kayıt tarihleri arasında kayıt koşullarını yerine getirmek zorundadır.

(3) (Mülga: Senato-27/9/2017-9/6)

(4) Lisans programlarında 1 inci yarıyıldan ders alan öğrenci 5 inci ve 7 nci yarıyıllardan; 2 nci yarıyıldan ders alan öğrenci 6 ncı ve 8 inci yarıyıllardan; 3 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci 7 nci yarıyıldan; 4 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8 inci yarıyıldan ders alamaz. 2547 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için bu madde uygulanmaz.

(5) (Mülga: Senato-27/9/2017-9/6)

(6) (Ek: Senato-09/04/2019-4/4) Yaz okulunda 4 üncü fıkra hükmü uygulanmaz.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 5 – (1) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerdeki belirli derslerin, uygulamalarına ve zorunlu stajlara devam koşulu aranır. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen devam esasları, “Program Kılavuzu”nda ve “Öğrenci Kılavuzu”nda yayımlanır. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem sonu sınavına giremez.

(2) İlgili birim kurulu tarafından belirlenen dersler için yüz yüze, İnternete dayalı eşzamanlı veya eşzamansız olarak ya da video konferansla verilen “Akademik Danışmanlık” hizmeti kapsamındaki derslere katılım zorunlu değildir. Ancak bu derslere katılan öğrenci, genel kuralların yanı sıra “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine uymak zorundadır.

Mali yükümlülükler

MADDE 6 – (1) Öğrenci, öğrenim gördüğü sürece 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri gereğince kayıtlı olduğu programa göre; her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı ile ilgili fakülte yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen Öğretim Gideri ve diğer mali yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Öğrencinin kaydını sildirmesi durumunda, öğrencinin daha önceden ödediği Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı iade edilmez.

(3) (Ek: Senato-09/04/2019-4/4) Yaz okuluna katılacak öğrencilerden, her yıl ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktar göz önünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda yaz okulu öğretim gideri alınır. Yaz okulunda Dönem Öğrenci Katkı Payı alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri

Öğrenci kabulü

MADDE 7- (1) (Değişik: Senato-27/9/2017-9/6) Önlisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi, “Anadolu Üniversitesine Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenciler için Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı” (ANADOLUYÖS) ve Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan “Yurtdışı Programları Öğrenci Seçme Sınavı” sonuçlarına göre yapılır. “Dikey Geçiş Sınavı (DGS)” sonucuna göre lisans programlarına; “Yatay Geçiş” ve “İkinci Üniversite” ile de önlisans ve lisans programlarına öğrenci kabul edilir.

Kayıt şartları ve belgeleri

MADDE 8 – (1) Kayıt hakkı kazanan öğrencinin kayıt işlemi; İnternet ortamında otomatik olarak oluşturulan “İnternet Başvuru Belgesi”nin çıktısının alınıp bu belgenin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bürolarına şahsen teslimi veya Yurtdışı Kayıt Merkezlerine şahsen/posta yoluyla teslim edilmesiyle tamamlanır.

(2) Kayıt için istenen bazı belgelerin e-Devlet üzerinden doğrulanması durumunda ilgili belgeler istenmeksizin adayın kayıt işlemine devam edilir. e-Devlet üzerinden sorgulanamayan/doğrulanamayan belgelerin ise aslı veya Üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

(3) Kayıt belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların kaydı yapılmaz, yapılmış olsa bile iptal edilir.

(4) Kayıt belgeleri dijital ortamda saklanır. Dijital ortama kaydedilen kayıt belgelerinin basılı nüshaları imha edilir.

(5) Kayıt koşullarını yerine getirmeyen veya kaydını süresinde yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Kayıtlı öğrencinin öğrenime devam edebilmesi için güz ve bahar dönemlerinde ilgili Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında kayıt yenileme işlemini yapması gerekir. Bu tarihler dışında kayıt yenileme işlemi yapılamaz.

(2) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemindeki herhangi bir programa ilk kez kaydolanlar ile güz/bahar dönemlerinde alacağı dersi bulunmayanlar da dâhil olmak üzere kaydını yenileten öğrenci “Aktif Öğrenci”, kaydını yeniletmeyen öğrenci ise “Pasif Öğrenci” kabul edilir.

Kayıt silme

MADDE 10 – (1) Kaydını sildirmek isteyen öğrenci, şahsen veya kanuni vekili aracılığıyla Anadolu Üniversitesi AÖF Bürosuna dilekçeyle başvurur.

(2) (Değişik: Senato-09/04/2019-4/4) Öğretim Gideri, Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı borcu olan öğrenci ancak borcunu ödedikten ve “Öğrenci Kimlik Kartı”nı teslim ettikten sonra kaydını sildirebilir.

(3) Kayıt silme işlemi tamamlandıktan sonra bu işlem iptal edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Staj, Laboratuvar ve Uygulama Dersleri, Ders Transferi ve Muafiyet İşlemleri

Staj, laboratuvar ve uygulama dersleri

MADDE 11 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı staj uygulaması olan programlardaki öğrencilerin, yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlardaki staj çalışmalarının temel ilkelerini planlama, uygulama ve değerlendirme kurallarına ilişkin esaslar; Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Staj Yönergesi”ne göre yürütülür.

(2) Laboratuvar dersleri olan programlardaki öğrencilerin laboratuvar çalışmalarının temel ilkelerini planlama, uygulama ve değerlendirme kurallarına ilişkin esaslar; Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laboratuvar Dersleri Yönergesi”ne göre yürütülür.

(3) Uygulama dersleri olan programlardaki öğrencilerin uygulama çalışmalarının temel ilkelerini planlama, uygulama ve değerlendirme kurallarına ilişkin esaslar; ilgili Birim Yönetim Kurulu Kararına göre yürütülür.

(4) Öğrencinin laboratuvar dersine katılabilmesi için uygulama dersine katılmak istediği öğretim yılında, bahar döneminin kayıt yenileme tarihleri içinde kaydını yeniletmesi gerekir.

Ders transferi ve muafiyet işlemleri

MADDE 12 – (1) Ders transferi ve muafiyet işlemleri “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esasları”na göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dikey Geçiş, Yatay Geçiş ve İkinci Üniversite

Dikey geçiş

MADDE 13 – (1) (Değişik: Senato-27/9/2017-9/6) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarına dikey geçişle kayıt yaptırmak isteyenler, ilgili mevzuat hükümlerine göre kaydedilir.

(2) (Ek: Senato-27/9/2017-9/6) Dikey geçiş/lisans tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin daha önceden almış ve başarmış olduğu ilk 4 yarıyıldaki dersleri için MU harf notu verilir. Öğrencinin önlisans mezuniyetine ait GNO’su, Not Durum Belgesine işlenir. Öğrencinin lisans eğitimindeki GNO’su; önlisans programındaki GNO’su ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

Yatay geçiş

MADDE 14 – (1) (Değişik: Senato-27/9/2017-9/6) Yatay Geçiş işlemleri; Anadolu Üniversitesi Senatosunun 14/02/2017 tarihli ve 2/12 sayılı kararıyla kabul edilen “Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş, Programlar Arası Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programları ile Değişim Programlarında Öğrencilik, Özel Öğrencilik, Eşzamanlı Öğrenimde Öğrencilik, Ders Transferi ve Dersten Çekilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesi” hükümlerine göre yapılır.

(2) (Mülga: Senato-27/9/2017-9/6)

(3) (Mülga: Senato-27/9/2017-9/6)

İkinci üniversite

MADDE 15 – (1) (Değişik: Senato-27/9/2017-9/6) Yükseköğretim kurumlarının (ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC’deki yükseköğretim kurumları dâhil olmak üzere) herhangi bir lisans programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakülteler dışında herhangi bir yükseköğretim lisans programında kayıtlı öğrenci, aynı alanda olmamak üzere Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sistemine göre eğitimöğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans veya lisans programlarından herhangi birine “İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilir.

(2) (Değişik: Senato-27/9/2017-9/6) Yükseköğretim kurumlarının (ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC’deki yükseköğretim kurumları dâhil olmak üzere) herhangi bir önlisans programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakülteler dışında herhangi bir yükseköğretim önlisans programında kayıtlı öğrenci, aynı alanda olmamak üzere Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sistemine göre eğitimöğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından herhangi birine “İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilir. Ancak lisans programlarına kayıt yaptıramaz.

(3) (Mülga: Senato-27/9/2017-9/6)

(4) (Mülga: Senato-27/9/2017-9/6)

(5) Uyruğundan biri T.C. olup yurt dışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar, sınava girmeden “İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilir.

(6) Bir yükseköğretim programından kaydı silinen, herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerde öğrenimine devam edenler “İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptıramaz.

(7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerin bir programında öğrenci iken devam ettiği alan dışındaki örgün yükseköğretim programlarından birine yerleştirilen adayların kayıtları silinmez.

(8) Bir örgün yükseköğretim programına devam edenlerden veya bu programlardan mezun olanlardan Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitimöğretim yapan fakültelerin bir programına kaydolanlar, askerlik işlemleri dışında tüm öğrencilik haklarından yararlanır.

(9) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerin programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün programından kaydını sildiren öğrenci, bu durumunu belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik haklarından yararlanır.

(10) (Ek: Senato-27/9/2017-9/6) İkinci üniversite kapsamında açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açıköğretime YÖK zorunlu dersleri hariç olmak üzere ders ve kredi transferi yaptıramaz.

ALTINCI BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 16 – (1) (Değişik: Senato-27/9/2017-9/6) Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen “Anadolu Üniversitesi Merkezi Sınav Yönergesi” ve “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Sınav Uygulama Kılavuzu” doğrultusunda; sınavların yapılacağı tarih, saat, oturum sayısı, sınav merkezleri, “Sınavda Uygulanacak Kurallar” vb. hususlar ilgili birim/yönetim kurulu tarafından belirlenir. Sınavların en üst yetkilisi ve sorumlusu Anadolu Üniversitesi Rektörüdür. Sınavların koordinasyonu ve uygulanması için Rektör, ilgili birimleri görevlendirir.

(2) Öğrenci, sınavlara girebilmek için ilgili Fakülte tarafından belirlenen belgeleri yanında bulundurmak ve görevliler tarafından istendiğinde göstermek zorundadır. Bu belgelerden birinin eksik olması durumunda bile öğrenci sınava giremez. Öğrenci sınava girmiş olsa dahi sınavı, sınav görevlileri tarafından düzenlenen “Bireysel Sınav İptal Tutanağı”na göre ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla geçersiz sayılır.

(3) (Değişik: Senato-09/04/2019-4/4) “Sınav Giriş Belgesi” ve ‘Sınavda Uygulanacak Kurallar” İnternet üzerinden yayımlanır. “Sınav Giriş Belgesi” öğrencinin adresine gönderilmez. Öğrenci, “Sınava Giriş Belgesi”nin çıktısını kendi kişisel şifresi ile Üniversitenin web sayfasındaki “ÖğrenciOtomasyonu”ndan almakla yükümlüdür. Öğrenci, ilgili dersin sınavına “Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen yer, tarih ve saatte girmek zorundadır. Aksi takdirde öğrencinin o oturumdaki sınavı ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla geçersiz sayılır.

(4) Sınav atamaları; öğrencinin sorumlu olduğu dersler, kayıtlı bulunduğu program, yarıyıl vb. ölçütler göz önüne alınarak birbirini izleyen bir düzen içinde bilgisayar ortamında yapılır.

(5) Öğrenci sadece kayıt yaptırdığı/yenilettiği dönemde sorumlu olduğu dersin sınavlarına girebilir.

(6) (Değişik: Senato-27/11/2019-15/6) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapılan önlisans ve lisans programlarının sınavları, ilgili birim yönetim kurulları tarafından belirlenen tarihlerde ve saatlerde cumartesi ve pazar günleri yapılır.

(7) (Değişik: Senato-27/9/2017-9/6) Lisans programlarında I. yarıyıldan dersi olan bir öğrenci, V. ve VII. yarıyıl derslerinin; II. yarıyıldan dersi olan bir öğrenci, VI. ve VIII. yarıyıl derslerinin; III. yarıyıldan dersi olan bir öğrenci, VII. yarıyıl derslerinin; IV. yarıyıldan dersi olan bir öğrenci ise VIII. yarıyıl derslerinin sınavlarına giremez. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(8) (Ek: Senato-09/04/2019-4/4) Yaz okulunda 7 nci fıkra hükmü uygulanmaz.

Sınav engel durumları

MADDE 17 – (1) Öğrenci, “Sağlık Kurulu Raporu” ile “Sürekli Sınav Engeli” olduğunu kanıtlayan bir dilekçeyle “Sınav Merkezi Değişikliği Son Tarihi”ne kadar Anadolu Üniversitesi AÖF bürosuna başvurur, öğrencinin durumunu ilgili fakülte yönetim kurulu karara bağlar. Başvurunun kabul edilmesi durumunda öğrenci, AÜBAUM tarafından belirlenen tekli ya da toplu sınav salonunda sınava alınır.

(2) Kaza, hastalık, tedavi, hamilelik vb. “Geçici Sınav Engeli” nedeniyle özel gereksinime ihtiyacı olan ile yardımcı ihtiyacı olmasa dâhi alçı, sargı, atel, oturma simidi, splint, ek gıda, ilaç, vb. alet ve cihazları üzerinde/yanında bulundurmak zorunda olan öğrenci, “Sağlık Kurulu Raporu” ve dilekçeyle Anadolu Üniversitesi AÖF bürosuna başvurur, öğrencinin durumunu ilgili fakülte yönetim kurulu karara bağlar. Başvurunun kabul edilmesi durumunda öğrenci, AÜBAUM tarafından belirlenen tekli ya da toplu sınav salonunda sınava alınır.

(3) Sınav durumu “Sürekli Engelli” olan öğrenci, “Sağlık Kurulu Raporu”nu bir devlet veya üniversite hastanesinden almak zorundadır. “Sağlık Kurulu Raporu”nun onaylı sureti, sonraki sınavlarda da kullanılmak üzere öğrenciden alınarak arşivlenir ve yeniden rapor istenmez.

(4) Görme ve elleri engelli olan öğrenci, sınavlara okuyucu/yardımcı sınav görevlisi ile girebilir. Bu durumda öğrenci, AÜBAUM tarafından belirlenen sınav salonunda sınava girmek zorundadır.

(5) (Değişik: Senato-27/9/2017-9/6) Kısmi görme engelli olup dilekçeyle talepte bulunan öğrenciye, büyük puntolu soru kitapçığı düzenlenir.

Sınavların değerlendirilmesi, sonuçlarının duyurulması ve itirazlar

MADDE 18 – (1) Sınavların değerlendirilmesinde ve ders geçme sisteminde “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları” dikkate alınır.

(2) “Sınavda Uygulanacak Kurallar”, ilgili fakülte kurulu tarafından karara bağlanarak “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Kılavuzu”nda yayımlanır.

(3) Öğrenci sadece kayıt yaptırdığı/yenilettiği dönemde sorumlu olduğu derslerin sınavlarına girebilir. Bunun dışında cevap kağıdına işaretlenen derslerin sınavları değerlendirmeye alınmaz.

(4) Sınav sonuçları İnternet üzerinden yayımlanır, ayrıca öğrencinin adresine gönderilmez.

(5) (Değişik: Senato-27/9/2017-9/6; Değişik: Senato-09/04/2019-4/4) Öğrenci, sınavı takip eden 3 iş günü içinde sınav sorularına ve sınav uygulamasına “Öğrenci Otomasyonu” kanalıyla itiraz edebilir. “Öğrenci Otomasyonu” dışında yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar da dikkate alınmaz.

(6) (Değişik: Senato-27/9/2017-9/6; Değişik: Senato-09/04/2019-4/4) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde, sınav sonuçlarına “Öğrenci Otomasyonu” kanalıyla itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra ve/veya farklı kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 19 – (1) Öğrenci sınav cevap kâğıtları ve salon sınav tutanakları 2 yıl süreyle saklanır.

Diploma ve belgeler

MADDE 20 – (1) (Değişik: Senato-27/9/2017-9/6) Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp tüm derslerini başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ harf notu olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye “Diploma (karekodlu)” ve “Diploma Eki (Diploma Supplement)” verilir. Diploma dışında geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, mezun olduğuna dair yazı gibi mezuniyeti belirten hiçbir belge verilmez.

(2) (Değişik: Senato-27/9/2017-9/6) Kayıtlı olduğu lisans programının ilk 4 yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II derslerini alarak başarılı olan, FF, YZ ve DZ harf notu olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenci, programdan kaydını sildirmek koşuluyla önlisans diploması alabilir.

(3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz. Öğrenciye, mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu gösteren “Not Durum Belgesi” verilir.

(4) Lisans ve önlisans diplomalarına fotoğraf yapıştırılmaz.

(5) Diplomanın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi hâlinde, mezunun talebi üzerine daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla “İkinci Nüsha Diploma” düzenlenir. “İkinci Nüsha Diploma” için ödenecek ücret, Senato tarafından belirlenir.

(6) (Değişik: Senato-27/9/2017-9/6) 2010 yılı ve daha sonrası mezun olanlara “Diploma Eki (Diploma Supplement)” düzenlenir. “Diploma Ekinin (Diploma Supplement)” kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi hâlinde mezunun talebi üzerine yenisi, 2010 yılından önce mezun olanlara ise İngilizce Not Durum Belgesi düzenlenir.

(7) Mezunun, “Öğrenci Kimlik Kartı”nı/”Öğrenci Tanıtım Kartı”nı AÖF Bürosuna vermesi ve varsa geçmiş dönemlere ilişkin borcunu faiziyle birlikte ödemesi durumunda, diploması kendisine ya da noter kanalıyla yetkilendirdiği vekiline teslim edilir.

(8) “Mezun Kimlik Kartı” istek doğrultusunda düzenlenir. Kartın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi hâlinde talep üzerine yenisi düzenlenir.

(9) (Mülga: Senato-27/9/2017-9/6)

(10) (Mülga: Senato-27/9/2017-9/6)

(11) (Mülga: Senato-27/9/2017-9/6)

(12) (Mülga: Senato-27/9/2017-9/6)

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Ders notları, başarı durumu, başarı notu ve başarı düzeyinin değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Uzaktan Öğretim Önlisans Programları laboratuvar derslerine katılan ve FF harf notu alan öğrencinin laboratuvar uygulama harf notu 50 ve üzeri ise öğrenci bu dersi tekrar aldığında, yüz yüze laboratuvar uygulamalarına katılmadan sadece ara ve dönem sonu sınavlarına katılır.

(2) Öğrencinin Uzaktan Öğretim Önlisans Programları laboratuvar derslerine ve/veya sınavlarına katılabilmesi için kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Laboratuvar dersleri için öğretim gideri, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödenmez.

(3) (Mülga: Senato-4/10/2016-7/7)

(4) (Değişik: Senato-27/9/2017-9/6) Uygulama dersi bulunan bölüm ve programlara kayıt yaptıran veya kayıt yenileten öğrenci, uygulama dersini aldığı dönemde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen o derse ait öğretim giderini öder. Uygulama dersinin tekrar alınması durumunda da öğretim gideri ödenir.

(5) Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programında “Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması I‒II ve Topluma Hizmet Uygulamaları”; İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında ise “Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması ve Topluma Hizmet Uygulamaları I‒II” uygulama derslerine %90 devam koşulu vardır. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye DZ (Devamsız) harf notu verilir. Derslerin yürütülmesi, uygulama süresi, uygulamanın nasıl yapılacağı, uygulamanın değerlendirilmesi, uygulamanın yapılacağı okullar ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve duyurulur.

(6) (Ek: Senato-27/9/2017-9/6) Yabancı dille öğretim yapılan programlarda “Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları” uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan esaslar

MADDE 22 – (1) Anadolu Üniversitesi Senatosunun 19/12/2012 tarihli ve 13/7 sayılı Kararıyla kabul edilen “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Esaslar, 2015‒2016 eğitim‒öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Esasları Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

Senato Karar Tarihi 4/11/2015

Senato Karar Sayısı 8/2

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ